Büromuz, kadrosunda bulunan uzman personeliyle kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde müşterilerine mali müşavirlik hizmetleri sunmaktadır.

Muhasebe

 • Muhasebe ve maliyet sistemlerinin kurulması ve organizasyonun yapılması
 • Defter tutma hizmeti verilmesi
 • Vergi beyannameleri ve bildirimlerin düzenlenerek onaylanması
 • Ücret bordroların hazırlanması
 • SGK bildirgelerinin düzenlenmesi ve internet üzerinden beyan edilmesi
 • Sosyal Güvenlik ve İş mevzuatı konusunda danışmanlık hizmeti verilmesi

Bağımsız Denetim

 • Bağımsız denetim; Şirketlerin finansal tablolarının ve raporlarının düzenleyici otorite tarafından belirlenen standartlara (TFRS; IFRS gibi) uygunluğu ve doğruluğunun denetlenerek, görüş oluşturulmasını makul güvence verilmesini içermektedir.
 • Bağımsız Sınırlı İnceleme; Finansal raporlama sürecinden sorumlu kişilerden bilgi toplanması ve analitik inceleme ile diğer inceleme tekniklerinin uygulanarak sınırlı güvence verilmesini kapsamaktadır.
 • Üzerinde Önceden Mutabakata Varılan Prosedürlerin Denetimi; Uygulamaya yönelik bir taahhütname çerçevesinde, bir denetçinin, müşteri şirket ile ilgili üçüncü tarafların üzerinde mutabık kaldıkları denetim prosedürlerini yürüterek fiili bulguların güvence verilmeden raporlanmasıdır.
 • Uygunluk Denetimi; Şirketlerin faaliyetlerinin ya da işlemlerinin belirli kanunlara, ilgili mevzuat düzenlemelerine uygunluk derecesi hakkında görüş bildirilmesidir.

Raporlar

 • Finansal raporlama ve yönetim raporları; bütçe, nakit akış, konsolide tablo ve raporların hazırlanması,
 • Sermayenin ödendiğinin tespiti ve Sermaye Artırımı Raporlarının düzenlenmesi
 • Kobi Tespitine ilişkin raporların hazırlanması

Revizyon

 • Şirket muhasebe kayıtlarının, genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ile Vergi Usul Kanunu’na uygunluğunun denetimi ile bu uygunluğun sağlanması konusunda danışmanlık
 • Yasal defterlerin VUK’a ve TTK’na uygunluğunun denetimi ve sağlanması
 • Şirket personeli tarafından hazırlanan beyannamelerin kontrolü

Özel Denetim

 • Şirketlerin iç denetimi, prosedür denetimi ve talep edilen diğer özel denetim hizmetleri

Şirket Vakıf ve Dernek İşlemleri

 • Şirket Kuruluşları
 • Şirket, şube ve irtibat bürosu kuruluşu ile ilgili işlemlerin yapılarak,mükellefiyet tesis ettirilmesi ve Vergi Dairesine kayıt
 • Ana sözleşme ve ana sözleşme değişikliklerinin hazırlanması ve tescili
 • Genel Kurul İşlemleri
 • Olağan ve/veya olağanüstü genel kurulların T.T.K. na uygun olarak hazırlanması
 • Sermaye Artırımı, Azaltımı ve Hisse devir İşlemleri
 • Tasfiye İşlemleri
 • Tasfiye İşlemlerinin gerek T.T.K. gerek Vergi Kanunları açısından takibi ve yürütülmesi
 • Tasfiye İşlemlerinin denetimi
 • Tasfiye İşlemleri ile ilgili danışmanlık

Şirket Birleşme Bölünme Tür Değişikliği

 • TTK’na uygun olarak, şirketlerin birleşme, tam bölünme, kısmi bölünme ve tür değişikliği işlemlerini yapmak
 • Şahıs işletmelerinin anonim şirket ve limited şirket türüne dönüştürülmesi işlemleri danışmanlığı

Yabancı Sermaye Yatırımlarına Yönelik Hizmetler

 • Yabancı şirketlerinin Türkiye’de kuruluş işlemleri ve mali danışmanlık hizmetleri

Entelektüel Sermaye Değerlemesi

 • Firmaya değer katan maddi olmayan varlıkların tümünü ifade eden ve bilginin değere dönüştürülmüş hali olarak da tanımlanabilen entelektüel sermayenin değerlenmesi işlemlerini yapmak

Hukuk ve Kurumsal Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri

 • Şirket değerlemeleri
 • Şirket karlılık ve maliyet analizlerine yönelik raporlar hazırlanması
 • Şirket bütçe ve uzun süreli iş planlarının hazırlanması
 • Satın alma konularında danışmanlık verilmesi
 • Şirket satın alınması ve hisse devir işlemleri danışmanlığı
 • Yetki ve sorumlulukların doğru belirlenerek, yönetim yapısını geliştirmek isteyen şirketlerde ve yeni kurulan şirketlerde, yönetim yapısının reorganizasyonu, organizasyon şemasının hazırlanması, görev ve yetki tanımlarının yapılması, prosedür ve yönetmeliklerin hazırlanması.
 • Denetçilik, bilirkişilik, kayyumluk ve hakemlik
 • Vergi Hukuku, Şirketler Hukuku, Uluslararası Hukuk, İş Hukuku ve Ticaret Hukuku alanlarında danışmanlık

Vergi İtiraz ve Uzlaşmaları

 • Çeşitli sebeplerle inceleme geçiren firmaların inceleme müşavirliklerinin yürütülmesi, uzlaşma görüşmelerine katılarak ihtilafın çözülmesine katkı sağlamak veya itiraz safhalarında itiraz dilekçelerinin hazırlanarak gerekli cevap ve savunmaların hazırlanması.

İflas Erteleme İşlemleri

 • İflas erteleme davası için gerekli dosyaların hazırlanması,
 • İflas erteleme davası açılması için hazırlanması mecburi olan, borca batıklık bilançosu ile iyileştirme projelerinin hazırlanması,
 • İflas erteleme davasında, dosyaya sunulması gereken tüm belgelerin hazırlanması ve dava açılması için avukatınıza teslim edilmesi,
 • Eğer hali hazırda bir avukatınız yoksa, çalışmış olduğumuz partner hukuk ofisleri tarafından davanızın açılması ve takibi,

Resmi Bilirkişilik

 • İstanbul Adli Yargı Adalet Komisyonu Bilirkişi Listesinde kayıtlı yeminli bilirkişi olarak, mali konularda resmi bilirkişilik hizmeti
 • Alacak davaları, itirazın iptali davaları, ecrimisil davaları, menfi tespit davalarında resmi bilirkişilik hizmetleri

Kdv İadesi İşlemleri

 • Kdv iade tutarlarının tespiti, sürecin takibi ve rapor gerektiren iade işlemlerinde partner yeminli mali müşavirlik ofislerince, karşıt inceleme yazılarının ve KDV iade raporunun düzenlenmesi

İnsan Kaynakları Danışmanlığı

 • İnsan kaynakları uygulamalarının misyon ve iş stratejilerini uyumlu hale getirmek için şirketler ile işbirliği içinde çalışmak
 • Şirketlerin çalışanlar aracılığı ile kusursuz iş performansına ulaşmalarını sağlamak
 • Ücret Yönetimi Sisteminin Tasarlanması