Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Birleştirilmesi Uygulaması Ertelendi

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Birleştirilmesi Uygulaması Ertelendi

27 Temmuz 2019 tarihli ve 30844 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 6 sıra numaralı “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” uygulamasının başlangıcı 1 Ocak 2020 tarihine ertelenmiştir

Vergi kanunlarına göre verilmesi gereken muhtasar beyanname ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4/a maddesi kapsamında sigortalı sayılan kişileri bildirmekle yükümlü olanlar tarafından SGK’ya verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” adı altında tek bir beyanname verilmesine ilişkin uygulama Kırşehir ilindeki mükellefler/işverenler için 1 Haziran 2017 tarihinde, Amasya, Bartın ve Çankırı illeri merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler içinse 1 Ocak 2018’de başlamıştı.

Belirtilenler dışındaki mükellefler/işverenler için uygulamanın başlangıcı 1 Temmuz 2019 tarihinden 1 Ocak 2020 tarihine ertelenmiştir.

Söz konusu tebliğ aşağıdaki gibidir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 6)
MADDE 1 – 18/2/2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’nin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“ç) Diğer maddeleri 1/1/2020 tarihinde,”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı müştereken yürütür.

Saygılarımızla